Algemene Voorwaarden

I Algemeen
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Adviesbureau de Koster v.o.f ./ Martech Bedrijfsopleidingen gedane aanbiedingen tussen Adviesbureau de Koster v.o.f./Martech Bedrijfsopleidingen, hierna te noemen aannemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, alsmede de uitvoering hiervan. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Terneuzen onder nummer 22046552
 2. Afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen en worden geacht deze Algemene Voorwaarden aan te vullen, zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
II Aanbiedingen
 1. Aanbiedingen van werken zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevatten. Indien de aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, dat door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft de aannemer van het werk het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van het aanbod te herroepen.
 2. Een overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke acceptatie van de order door de aanbieder op een in de branche gebruikelijke wijze.
III Prijzen
 1. De prijzen worden vastgesteld bij acceptatie van de order.
 2. De prijzen worden geacht te zijn genoteerd in Euro’s. Indien een andere valuta op de factuur wordt vermeld, wordt deze aan Euro’s gerelateerd tegen de dagkoers.
IV Werkzaamheden
 1. Als de plaats van de werkzaamheden geldt de door de opdrachtgever aangewezen plaats.
 2. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de door Adviesbureau de Koster v.o.f ./ Martech Bedrijfsopleidingen aangenomen werkzaamheden kunnen aanvangen op de overeengekomen dag. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de werkomgeving is opgeruimd, zodat de werkzaamheden direct aangevangen kunnen worden.
 3. Indien het niet mogelijk is dat de werkzaamheden op de overeengekomen dag aanvangen, is de opdrachtgever verplicht zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden, voor de overeengekomen aanvangsdatum de aannemer van het werk te waarschuwen.
 4. Indien Adviesbureau de Koster v.o.f. / Martech Bedrijfsopleidingen door overmacht, wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van de uitvoering niet binnen de overeengekomen termijn de werkzaamheden kan opleveren of uitvoeren, heeft deze recht op verlenging van de uitvoeringstermijn c.q. opleveringstermijn.
 5. Indien de aanvang van de werkzaamheden of de voortgang daarvan wordt vertraagd door omstandigheden die in redelijkheid voor rekening van de opdracht-gever komen, dient de schade welke de aannemer van de werkzaamheden leidt voor rekening van de opdrachtgever te komen.
V Aansprakelijkheid
 1. De vergoeding door de aannemer van de werkzaamheden van de eventueel door de opdrachtgever geleden schade, zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van de verrichte werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft, tenzij de opdracht-gever bewijst dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de zijde van de aannemer zelf, dan wel leidinggevende functionarissen waar deze voor verantwoordelijk is.
 2. Aansprakelijkheid ter zake bedrijfsschade/bedrijfsstagnatie wordt nadrukkelijk uitgesloten.
VI Betaling
 1. Betaling dient te geschieden ter keuze van de aannemer van de werkzaamheden: a) netto contant bij aflevering van de werkzaamheden of,
  b) middels storting of overmaking op een door de verkoper aangewezen bank of postrekening binnen 30 dagen na factuurdatum of,
  c) conform de genoemde betalingstermijn in de offerte
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd op het te betalen bedrag enig deel wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. De opdrachtgever mag het door hem te betalen bedrag niet op grond van een klacht over de geleverde werkzaamheden opschorten, indien de aannemer van de werkzaamheden aantoont dat de klacht ongerechtvaardigd is.
 3. De opdrachtgever is in gebreke enkel door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat hiervoor een aparte ingebrekestelling vereist is.
 4. De aannemer van de werkzaamheden is gerechtigd indien de opdrachtgever in gebreke is 1% rente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening. De aannemer is tevens gerechtigd, indien de koper in gebreke is het daardoor opgelopen valutakoersverlies in rekening te brengen.
 5. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van DAS Incasso, komen de daaruit voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Dit houdt in dat de in gebreke zijnde opdracht-gever, onverminderd eventuele proceskosten, ter zake van de kosten veroorzaakt door zijn in gebreke zijn, direct een som van 15% van de factuurwaarde, dan wel de werkelijke incassokosten, verschuldigd zal zijn.
VII Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de aannemer van de werkzaamheden tot dat de te dier zake verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.
 2. Bij niet tijdige betaling van één of meer reeds vervallen facturen en indien de concrete omstandigheden van het geval en een redelijke afweging van de belangen van partijen geen andere keuze overlaten, heeft de aannemer het recht de geleverde goederen, alsmede afgegeven materialen, terstond tot zich te nemen en van de plaats van de opslag af te voeren.
VIII Toepasselijk recht
 1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ook die slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt, met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen en een in het buitenland gevestigde koper gesloten overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse rechter, die bevoegd is in het gebied waar de aannemer is gevestigd.
IX Slotbepaling
 1. In die gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd zou blijken met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.

Downloads

pdf_groot1ALGEMENE+LEVERINGSVOORWAARDEN_KLANTEN.pdf | 51.45 KB